Portal ogłoszeniowy wózki widłowe - ogłoszenia kupna, sprzedaży, wynajmu, usług, kursów, szkoleń. Najlepszy serwis wózków widłowych w Polsce.

Wózki widłowe - Wózki paletowe - Kursy i usługi - Podesty ruchome - Odzież robocza - Części i akcesoria

Regulamin

§1
Definicje
W treści niniejszego Regulaminu następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

„Administrator” – oznacza firmę HEPI, ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź, NIP: 725-000-38-36, REGON: 004283549, e-mail: malgorzata@hepi.pl, tel. 501 036 706.
„Klient” – oznacza firmę lub osobę fizyczną zamawiającą usługę/usługi świadczone przez Administratora.
„Użytkownik” – oznaczą firmę lub osobę fizyczną przeglądającą i korzystającą z zasobów udostępnionych przez Administratora.
„Usługa” – oznacza usługę/usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta.
„Faktura” – oznacza dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Klienta płatności za Usługę świadczoną na jego rzecz przez Administratora.
„Okres Abonamentowy”, „Opłata Abonamentowa”, „Okres” – oznacza okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Administratora z tytułu świadczonych Usług, wskazanych przez Administratora na Fakturze.
§2
Postanowienia ogólne
Serwis Administratora jest internetowym serwisem ogłoszeniowym.
Celem serwisu Administratora jest prezentacja ogłoszeń i reklam.
Rejestracja wszystkich Użytkowników odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach WWW (https://www.wozkiwidlowe.24.pl/register.php). Wpisy do bazy danych są tworzone automatycznie na okres:
14 dni w przypadku ogłoszenie wyróżnionego, po tym okresie stają się ogłoszeniami bezpłatnymi.
bez określonego terminu ważności – w przypadku ogłoszenia bezpłatnego.
Administrator wysyła Klientowi Fakturę VAT za zamówione usługi w ciągu 7 dni roboczych od daty dodania ogłoszenia wyróżnionego.
Jeżeli w okresie 7 dni Administrator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty to ważność ogłoszenia przedłużana jest o długość opłaconego przez Klienta Okresu Abonamentowego.
Jeżeli w okresie 14 dni nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w §2 pkt. 5 ogłoszenie zostaje zmienione na ogłoszenie bezpłatne.
Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, pełne dane firmy) podczas dodawania wyróżnionego ogłoszenia. Wpisanie przez Klienta nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania ogłoszenia przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.
Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta Klienta przed upływem 30 dni, o ile ogłoszenie zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenie usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
§3
Świadczenie usług
Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową w przypadku ogłoszenie wyróżnionego lub bez uiszczania opłaty w przypadku ogłoszenia bezpłatnego, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.
§5
Opłata abonamentowa
Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że:
Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,
Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
Istnieje opcja świadczenia przez Administratora usługi w opcji darmowej – w takim wypadku Usługa świadczona jest z ograniczeniami.
Istnieje możliwość zamiany Usługi darmowej w płatną – po takiej zmianie Usługa jest świadczona bez ograniczeń w okresie obowiązywania Okresu Abonamentowego.
§6
Zaprzestanie świadczenia usług
Administrator zaprzestaje świadczenia usług po upływie 14 dni od rejestracji wpisu w przypadku nie uiszczenia opłaty za zamówione usługi w tym terminie na konto bankowe Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług może też nastąpić po upływie Okresu Abonamentowego, o ile nie dokonano wpłaty na kolejny okres.
Klient może zakończyć współpracę z Administratorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na brak roszczeń odnośnie wniesionej Opłaty Abonamentowej.
Zabronione jest stosowanie wszystkich programów/automatów które umożliwiają klikanie w linki w serwisie (np. w celu aktualizacji bezpłatnych ogłoszeń).
Aktualizacja bezpłatnych ogłoszeń możliwa jest jeden raz na 24 godziny.
Niezastosowanie się do punktu 3 i 4 §6 regulaminu będzie równoznaczne z usunięciem konta oraz wszystkich ogłoszeń danego użytkownika i blokadą adresu IP.
§7
Przeniesienie odpowiedzialności
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
treść prezentowanych ogłoszeń,
zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikające z tego faktu komplikacje.
Administrator zachowuje prawo do:
modyfikowania niniejszego Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
Serwis Administratora, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy oferto dawcą (Klientem), a Użytkownikiem serwisu.
Prezentowanie w serwisie Administratora treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
Klienci rejestrujący się w serwisie Administratora wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
Regulamin niniejszy obowiązuje strony Umowy o korzystanie z usług Administratora od dnia 01-09-2010 r.

Firma HEPI z siedzibą w Łodzi ul. Kolumny 11/13 (dalej HEPI) jest właścicielem wielu serwisów internetowych, w tym www.wozkiwidlowe24.pl

Firma gromadzi informacje na temat Użytkowników, respektując ich prawo do ochrony prywatności. Konieczne są one do lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników i aktualizacji serwisów wraz z ich funkcjonalnością zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców. Niniejsza Polityka Prywatności służy dokładnemu wyjaśnianiu zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

HEPI zbiera dane osobowe i inne dane, nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane podczas rejestracji:

Aby móc skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji wymagane jest podanie niektórych danych osobowych, a także podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich korekty, usunięcia/bycia zapomnianym, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisów. W w/w sprawach należy zgłaszać się do firmy HEPI, pisząc na adres siedziby firmy: HEPI ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź lub na adres e-mail malgorzata@hepi.pl.

Przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia, lub zmiany danych osobowych.

Polityka prywatności

Każda wizyta w naszych serwisach, wiąże się z automatycznym zbieraniem danych dotyczących wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby odwiedzającej serwis.

Dane zbierane podczas kontaktu z nami:

Kontakt z nami celem dokonania danych czynności (np. prośby o wykasowanie ogłoszenia) za pomocą telefonu czy też poczty e-mail, wymaga przekazania nam danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia kontaktu zwrotnego. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które podawano wcześniej. Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji ważnych dla użytkownika.

Wykorzystywanie danych:

Podane dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników odwiedzających serwisy lub też do zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a HEPI, będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, HEPI może udostępnić dane użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z regulaminem, lub polityką prywatności, prosimy o kontakt na adres sekretariat@hepi.pl w celu usunięcia ogłoszeń, oraz informacji pozostawionych na stronie.

Pliki cookies:

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, używamy technologii znanej jako „pliki cookies”. Są to małe pliki, które wysyłamy do komputera Użytkownika i później możemy się do nich odnieść. Pliki cookies pomagają nam uczynić korzystanie Użytkownika z serwisu bardziej płynnym i łatwiejszym.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność Użytkownika. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookies:

To pliki cookies pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i są używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies służące do analiz:

To pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej(w tym treści klikane przez Użytkownika podczas przeglądania witryny), i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookies używane do targetowania:

To pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Można wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik plików.

Aby nie otrzymywać plików cookies, należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0:

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

HEPI nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów.

Partnerzy:

Polityka Prywatności nie dotyczy podmiotów, których reklamy, dane kontaktowe lub linki są umieszczone w naszych serwisach.

Zmiany Polityki Prywatności

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie.

1